Geovedy

Otázky z geovied

 1. Výsledkom zvetrávania je:

  zvetravanie hornin
  • a) hlina
  • b) rozpadnuté horniny
  • c) zvetranina
 2. Tečúca voda v hornom toku:

  • a) prehlbuje dno do tvaru písmena U
  • b) prehlbuje dno do tvaru písmena V
  • c) modeluje koryto do šírky
 3. V dolnom toku prevládajú:

  • a) štrk a balvany
  • b) štrk a piesok
  • c) piesok a hlina
 4. Rušivou činnosťou mora vznikajú:

  morská hladina
  • a) piesočné pláže a ostrovy
  • b) skalné zruby
  • c) erózne ryhy a výmoly
 5. K rušivej činnosti vetra nepatria:

  • a) skalné previsy
  • b) naviate piesky
  • c) pilierovité osamelé skaly
 6. Naviate piesky sa u nás vyskytujú:

  • a) okolie Nitry a Trnavy
  • b) Záhorie, Malacky
  • c) nevyskytujú sa vôbec
 7. Medzi úlomkovité usadené horniny spevnené nepatrí:

  horniny
  • a) zlepenec, pieskovec, ílovitá bridlica
  • b) zlepenec, ílovec, kremenec
  • c) hlina, piesok, íl
 8. Odparovaním morskej vody v zátokách s teplým a suchým podnebím vzniká:

  • a) kamenná soľ, sadrovec, dolomit
  • b) hematit a limonit
  • c) travertín
 9. Škrapy, závrty, vyvieračky patria medzi krasové útvary:

  • a) povrchové
  • b) podzemné
  • c) tvoria jaskynnú výzdobu
 10. Podľa pôdneho profilu rozlišujeme:

  pôda
  • a) druhy pôd
  • b) typy pôd
  • c) zložky pôdy
 11. Vývojom zemskej kôry a života na Zemi sa zaoberá:

  • a) histológia
  • b) paleontológia
  • c) historická geológia
 12. Najviac údajov o minulosti Zeme poskytujú:

  prierez zemou
  • a) premenené horniny so skamenelinami
  • b) usadené horniny so skamenelinami
  • c) vyvreté horniny so skamenelinami
 13. Veda o skamenelinách je:

  • a) petrológia
  • b) paleontológia
  • c) petrografia
 14. Pri určovaní pomerného (relatívneho) veku usadených hornín neplatí:

  • a) vrstvy ležiace naspodu sú staršie ako vrstvy nad nimi (platí iba pre oblasti neporušené horotvornou činnosťou)
  • b) vrstvy ležiace naspodu sú staršie ako vrstvy nad nimi (platí iba pre oblasti porušené horotvornou činnosťou)
  • c) vrstvy obsahujúce tie isté skameneliny majú rovnaký vek, určujúci význam majú vedúce skameneliny
 15. Skutočný (celkový) vek hornín:

  • a) môžeme vypočítať v jednotkách času
  • b) nemôžeme vpočítať v jednotkách času
  • c) môžeme vypočítať úplne presne iba usadených hornín
 16. Prahory a starohory (pravek Zeme) spolu trvali:

  • a) 340 miliónov rokov
  • b) 4 miliardy rokov
  • c) 3 miliardy rokov
 17. Z prahôr a starohôr sa nezachovali skameneliny, lebo:

  • a) živočíchy nemali schránky
  • b) neexistoval život
  • c) život existoval iba v mori
 18. Vedúce skameneliny prvohôr sú:

  • a) trilobity, ramenonožce, hlavonožce, graptolity
  • b) trilobity, ľaliovky, hlavonožce, ramenonožce
  • c) trilobity a koraly
 19. Amonity a belemnity sú vedúce skameneliny:

  amonit skamenelina
  • a) prvohôr
  • b) druhohôr
  • c) treťohôr
 20. Predchodca človeka sa objavil na Zemi:

  • a) koncom druhohôr
  • b) začiatkom treťohôr
  • c) koncom treťohôr
 21. Striedanie dôb ľadových s medziľadovými bolo v:

  mamut doba ladova
  • a) starších treťohorách
  • b) starších štvrtohorách
  • c) mladších štvrtohorách